گفته اند که: تصاوير خوبتر حکايت ميکنند!!!

 
 

با تاسف که من در آوان طفوليت ام مجبور به چشيد ن داغ ورنج جنگ نه تنها باجسم ام بلکه با روح و روانم شده ام. با آنکه زخمهایم را زمان اعلاج نموده است مگر داغهای آن نه تنها در جسم من بلکه در روح وروانم هويد است. سرگذشت وتجربيات زند گی مرا هميشه واميدارد که هرلحظه برای يک زند گی باهمی همهً خلقها در يک فضای پرازصلح وصفا انديشه نموده ومنحيث يک قشر آگاهً جامعه سهم خود را ادا نمايم.

هرکسیکه طرفدار جنگ ، زور وجبر و مخالف صلح در گیتی ماست، بايستی با سوزن کوچکی بالای انگشت خود فشاربدهد، تا باشد که معنای واقعی درد را درک نماید. به اين اساس منطق من به تمام انواع واقسام تعصب گرایی، بنیادگرایی زورگویی وطبعأ برای همهً جنگجويان وجنگ طلبان در جادهً انسانيت چراغ سرخ را نشان ميدهد.
اميد دارم که اين ديدگاهً مرا تعبير غلت ننموده باشيد ، زيرا که آن به معنای اين نيست که آدم از آزادی و حق مُسلّم خود دفاع ننمايد و برای هميشه رول يک قربانی بيچاره را
(masochist) بازی نمايد. طبعاً که "اِستاد/توقف" گفته ميتواند.

بسياری از دوستانم مرا پيشنهاد نمود ند که من سرگذشت تلخ وشيرين ام را توسط کتابی منـتشر نمايم. اميد دارم که تا منتشر شد ن کتابم ، با اين چند سطر و تصوير بالا شما را يک انداه ازنظر واند يشه ام آگاه نموده باشم.

 

صلح بدون آزادی و آزادی بدون صلح هيچ معنایی ندارد. (دوست م.)

 

صلح همانند نفس بيرون دادن و آزادی همانند نفس فرو دادن است، ما انسانها برای زند گی به هر دوی آن ضرورت داریم.(دوست م.)