اين صفحه "www.dost-design.com" را من به تاريخ 23.12.2003 ، در جريان تحصيلاتم در رشتهً ديزاين مطبوعات در يکی از اکادمی های مسلکی در آلمان طراحی و منتشر نمودم.
اين صفحهً شخصی من بوده و جهت کسب هر چه بيشتر دانش در بخش ارتباط و ديزاين صفحات انترنت وهمچنان به هدف تمرين در رشتهً نامبرده در نظر گرفته شده است.
صفحهً مذکور ازکدام منبعهً سياسی، مذهبی و يا دولتی تمويل و حمايه نميگردد وهمچنان از نگاهً سياسی از هيچ طرفی پشتيبانی وحمايهً سياسی ننموده وکاملاٌ بيطرف ميباشد.

مسعوليت محتوايات صفحات ارتبات داده شده در اين صفحه به دوش نويسنده و مسعولين خود آن صفحات ميباشد.

اين صفحه (سايت) هميشه در حالت ترميم ونوآوری ميباشد ، بدين اساس از هر نوع نظرجديد و دوستانهً شما خيلی ها ممنون وسپاسگذرار خواهم بود.

از توجه و دلچسپی تان يک جهان تشکر!

همزبان و هموطن شما دوست م.م. در آلمان