در زبان فارسی- دری يک ضربالمثل معروفی است :"کوه به کوه نميرسد ، آدم به آدم ميرسد".
مايليد که با من به تماس شده ويا برايم يک نامهً الکترونيکی (E-Mail) بفرستيد؟
لطفا بالای لينک پاين فشار بدهيد.

 
dm@dost-design.de