صدای آلمان
صدای امريکا
بی بی سی
راديو فرانسه
راديو آزادی
راديو دری صدای ايران
افغانه
روز آنلاين
افغان پـیـپر
افغان منيا
افغانپرس
کابل پرس
سازمان حقوق بشر (ai)
سازمان حقوق بشر (Human Rights Watch)

 

 
قانون اساسی افغانستان
افغانستان در مسير تاريخ
ليسهً عايشهً درانی
دری به سوی نگاه
فرهنگ افغانی
احمد ظاهر
موزيک افغانی درصفحهً افغان هيتس
بنیاد شهید احمد شاه مسعود
پيام مجاهد
سفارت کبرا ی دولت افغانستان در جرمنی
شرکت هوانوردی آريانا
 
01
ملانصرالدين
 
01
مشهورترین شاعران ، نویسندگان ، اهل حکمت و دانش زبان فارسی :