درصورت ملاقات این صفحه شما آهنگ زیبای فارسی را به صدای شاد روان احمد ظاهر در نمای پشتی این صفحه میشنوید. اين آهنگ مرا همیشه در پرواز همنوا وهمراه بوده و برايم نيرو، قوت قلب واميد ميبخشد.
اگر مایل به شنید ن آن شد يد، امکانش ميرود که شما را هم همانند من به پرواز درآرد.

در زندگی آدم با لحظاتی روبرو ميشود که فراموش کرد نش غير ممکن است. من هم از اين آهنگ خاطرات خيلی خوب وهمچنان خيلی بدی را دارم. مگر خوشبخت کسيست که جنبه های مثبت وخوب اش را حفظ نموده بتواند.

 

اگر شما خواهان شنيد ن بيشتر آهنگ های افغانی ـ فارسی ميباشيد، لطفاَ روی دکمه های ارتباط ِ پايين (لينک ها) فشار بدهيد.

خوشی فراوان نصيب تان باد!!!

 
 

صفحهً شادروان احمد ظاهر هنرمند هميشه جاويد

 

فرهاد دريا (شکر)

 

احمد طاهر (ما رويا رو پنهان ميکنی)

 

فرهاد دريا (يگدانه گُل دو دانه گُل)

 

فرهاد دريا ( مرا ياد آوريد)

خوانندهً عزيز وگرامی !
مسعوليت محتوايات صفحات ارتبات داده شده در اين صفحه به دوش نويسنده و مسعولين خود آن صفحات ميباشد.

[فيصلهً 12.05.1998 - 312085/98 محکمهً ايالتی هامبورگ در ارتبات به "مسعوليت ارتبات صفحات"]